RKT rapporten 2014

RKT rapporten 2014

De werkzaamheden in 2014 hadden betrekking op het onderzoek naar Onderwijshuisvesting in de gemeente Tynaarlo en de start van het onderzoek Onderhoud van openbare wegen in de gemeente Tynaarlo.

Onderwijshuisvesting gemeente Tynaarlo

Met dit onderzoek wilde de rekenkamercommissie inzicht krijgen in de mate waarin financiering van onderwijshuisvesting op een doelmatige en transparante wijze bijdraagt aan het bereiken van de effecten die de raad voor ogen had.

De centrale vraag voor het onderzoek was als volgt:

In hoeverre is de toekenning van huisvestingsvoorzieningen in de gemeente Tynaarlo als effectief, doelmatig en transparant aan te merken?

Rekenkamerrapport onderwijshuisvesting

In de vergadering van 9 december 2014 heeft de gemeenteraad het eindrapport van dit onderzoek behandeld besloten: 

  1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek onderwijshuisvesting in Tynaarlo
  2. De aanbevelingen voor de gemeenteraad over te nemen; het college op te dragen hiervoor voorstellen te ontwikkelen en deze voor juli 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad.
  3. Het college op te dragen voor juli 2015 aan de gemeenteraad te rapporteren over de implementatie van de aanbevelingen voor her college.