RKT rapporten 2013

RKT rapporten 2013

In 2013 hebben zijn een tweetal onderzoeken afgerond namelijk het onderzoek naar de mate van realisering van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en het onderzoek naar Inhuur Derden..

  1. 1.     Mate van realisering van de aanbevelingen rekenkamercommissie

Voor dit onderzoek is gekeken naar de onderzoeken die zijn uitgebracht in de periode 2007- 2010. In deze periode zijn 9 onderzoeken/ rekenkamerbrieven uitgebracht. Van deze rapporten/ brieven zijn de zgn. Zelfevaluatie van de RKT( 2010) en de brief over Groningen Airport Eelde (2010) niet opgenomen.

Centrale vraag in het onderzoek was: In welke mate zijn de aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten van 2007 tot 2011 opgevolgd, tot welke maatregelen en veranderingen heeft dit geleid en in hoeverre zijn de opvolging en de resultaten inzichtelijk voor de raad?

Doorwerking rekenkameraanbevelingen

In de vergadering van 29 januari 2013 heeft de raad het eindrapport van dit onderzoek behandeld en de aanbevelingen overgenomen.

  1. 2.     Onderzoek Inhuur Derden

Met dit onderzoek heeft de RKT onderzocht in hoeverre er samenhang is tussen het personeelsbeleid van de gemeente en het beleid van inhuur derden en of de inkoop en aanbestedingsregels rechtmatig doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd.

Centrale vraag in het onderzoek was:

In hoeverre is er samenhang tussen het personeelsbeleid van de gemeente en het beleid voor inhuur derden; in hoeverre vindt er voldoende sturing en beheersing plaats op de omvang van, de uitgaven voor en kwaliteit van eigen personeel versus extern ingehuurd personeel en worden de inkoop- en aanbestedingsregels (inkoop diensten) rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden heeft de Rekenkamercommissie deelvragen geformuleerd met een onderverdeling naar vier thema’s: de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie, het beleid, de uitvoering en de sturing en controle door de raad.

Rekenkamerapport inhuur derden     

In de vergadering van 26 november 2013 heeft de raad het onderzoeksrapport besproken en de aanbevelingen overgenomen.