De laatste raadsvergadering van 2011

20 december 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 13 december 2011 zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

 

 • De raad heeft ingestemd met een gewijzigde begroting voor het jaar 2011 van de stichting Baasis, de stichting waarbinnen het openbaar onderwijs va de gemeenten Haren en Tynaarlo is ondergebracht.
 • De raad heeft de Kadernota Sport voor de jaren 2012 – 2016 vastgesteld. De Kadernota Sport geeft in hoofdlijnen de handvatten voor een ombuiging van middelen om investeringen in de toekomst mogelijk te maken. Uitgangspunt in de nota is om met de beschikbare sportbudgetten in de toekomstige noodzakelijke geachte investeringen te kunnen blijven uitvoeren.
 • De raad heeft het Milieuprogramma voor 2012 vastgesteld. In dit milieuprogramma worden de milieuactiviteiten van de gemeente Tynaarlo voor 2012 zijn beschreven. Hoofdpunten voor volgend jaar zijn ondermeer: de planvorming van de regionale uitvoeringsdiensten Drenthe (RUD); uitvoering van het klimaatprogramma Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven; energietransitie en regionale samenwerking op het gebied van duurzame energie en het ontwikkelen van een gemeentelijk klimaatbeleid.
 • De raad heeft het beleidskader “harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gemeente Tynaarlo” vastgesteld.
 • De raad heeft de belastingbedragen en tarieven van de leges aangepast en een aantal verhoogd. Deze verhogingen en aanpassingen zijn een gevolg van de eerder dit jaar vastgestelde gemeentebegroting.   
 • De raad heeft het ontwerp-bestemmingsplan “Groningerweg 76 te Eelderwolde” vastgesteld. Het plan gaat nu de inspraak in. 
 • De raad heeft ingestemd met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure voor de natuurontwikkeling van het landgoed Zeijerveld in Zeijen.
 • De raad heeft een bedrag van €  125.000,- beschikbaar gesteld voor de onderwijshuisvesting in de wijk Ter Borch (Eelderwolde). Voor dit bedrag wordt een tijdelijke huisvesting gerealiseerd omdat de leerlingenprognoses de komende jaren een forse stijging laten zien.
 • Tot slot heeft de raad de ingestemd met de evaluatie en de herbenoeming van de ombudsvrouw mevr. mr. J.P. Schrale-Oranje en de benoeming van
  mevr. mr. J. Wiersma–Veenhoven tot plaatsvervangend ombudsvrouw. 

  De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 17 januari 2012. Die vergadering begint om 20.00 uur. Een live verslag en de complete besluitenlijst met de stukken van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u krijgen bij de griffier, Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl
Terug naar nieuws