Besluiten genomen door de raad op 8 november 2011

11 november 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 8 november 2011 zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 

  • De raad heeft het voorontwerp - bestemmingsplan Tynaarlo kern ter inzage gelegd voor de vaststellingsfase. De herziening van de kern Tynaarlo is een gevolg van het uitvloeisel van het project actualiseren/digitaliseren van alle bestemmingsplannen in de gemeente Tynaarlo.
  • De raad heeft een krediet van € 145.000.- beschikbaar gesteld en ingestemd met afgeven van een verklaring van geen bedenkingen om de aanleg van een rotonde in Donderen mogelijk te maken (kruising van de N 386 en N 858).
  • De raad heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “herontwikkeling Bovendiepen Zuidlaren” en deze ter inzage te leggen.
  • De raad is teruggekomen op een eerder genomen besluit waarbij voor het nemen van bepaalde ruimtelijke procedures een delegatie van de bevoegdheid van de raad aan burgemeester & wethouders is verleend. In de praktijk is gebleken dat deze procedure tot onduidelijkheden voor de burgers leidt. De raadswerkgroep RO/ Welstand zal in de voorbereiding dit onderdeel meenemen.
  • De raad heeft ingestemd met een aanpassing op de begroting van het CJG Tynaarlo (Centrum voor Jeugd en Gezin) met een bedrag van €  32.000.- ten behoeve van het versterken van de regiefunctie.
  • Tot slot heeft de raad ingestemd met het instellen van een werkgeverscommissie voor de griffier. De griffier is als enige ambtenaar van de gemeente rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. Deze werkgeverscommissie gaat over de rechtspositie van de griffier. 

    De volgende raadsvergadering is op dinsdag 22 november 2011. Die vergadering begint om 20.00 uur. Een live verslag en de complete besluitenlijst met de stukken van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u krijgen bij de griffier, Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl
Terug naar nieuws