Samenvatting raad 25 oktober 2011

08 november 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 25 oktober 2011 zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 

  • De raad heeft de najaarsbrief 2011 en de begroting voor het jaar 2012 vastgesteld. De najaarsbrief geeft een actualisatie weer van het lopende begrotingsjaar (2011) en door de raad is besloten om een exploitatiesaldo van €  672.000,- mee te nemen naar 2012.
  • De raad heeft ingestemd met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure voor het perceel Noordeinde 9 in Donderen. De eigenaar heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een kapschuur van 120m2.
  • De raad heeft de jaarrekening over 2010 van de stichting Baasis (openbaar basisonderwijs voor de gemeenten Haren en Tynaarlo) vastgesteld.
  • De raad heeft een raadswerkgroep ingesteld die de komende tijd kaders voor het Welstandsbeleid voor deze gemeente gaat formuleren. Daarnaast is deze werkgroep belast met het evalueren van de afhandeling van aanvragen om omgevingsvergunningen op grond van de wet ruimtelijke ordening en de WABO.
  • De raad heeft een gewijzigde dekking in de kosten van het overbruggingskrediet voor het Centrumplan Eelde vastgesteld.
  • Tot slot heeft de raad het tractieplan 2011/2021 vastgesteld. Door middel van dit tractieplan kan de gemeente de komende jaren materiaal en materieel aanschaffen.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 8 november 2011.
Die vergadering begint om 20.00 uur.
Een live verslag en de complete besluitenlijst met de stukken van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u krijgen bij de griffier,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws