Kort nieuws uit de raad van 13 september 2011

16 september 2011

In de raadsvergadering van 13 september 2011 zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

· Na discussie in de raad over het concept welstandsbeleid 2011 heeft de raad besloten dat er vanuit de raad met ambtelijke ondersteuning een werkgroep worden geformeerd die naast de ruimtelijke procedures ook de kaders voor het welstandsbeleid gaat vormgeven.

· De raad heeft ingestemd het controleprotocol voor de jaarrekening 2011.

· De raad heeft ingestemd met het ontslag op eigen verzoek van de heer Van der Tuuk als p laatsvervangend ombudsman. De heer Van der Tuuk is gedeputeerde bij de provincie Drenthe geworden.

· De raad heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan “Tienelsweg 33b in Zuidlaren” en de ter inzage legging hiervan.

· De raad heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21 – 27 te Vries” en de ter inzage legging hiervan.

· De raad heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwbouw AOC Terra Eelde” en het verder in procedure brengen van dit plan.

· De raad heeft de bekostigingsbesluiten riolering cluster 2 en 14 vastgesteld.

· De raad heeft ingestemd met het voorstel om een voorwaarde die aan de voetbalvereniging Actief was opgelegd te laten vervallen. Het ging hierbij om het intact laten van de totale afkoopsom van € 273.445,- ten behoeve van het structurele veldonderhoud.

· De raad heeft besloten medewerking te verlenen aan de verplaatsing van het agrarisch bedrijf van de familie Siegers aan de Norgerweg nabij nr. 202 te Donderen.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 27 september 2011. Die vergadering begint om 20.00 uur. Een live verslag en de complete besluitenlijst met de stukken van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u krijgen bij de griffier, Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl.

Terug naar nieuws