In de raad van 12 juli 2011 zijn de Voorjaarsbrief en de Perspectievennota vastgesteld

19 juli 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune! 

 • De raad heeft de Voorjaarsbrief 2011 en de Perspectievennota 2012 vastgesteld. In de Voorjaarsbrief geeft het college ondermeer aan wat de voortgang van de beleidsvelden in het afgelopen halfjaar is geweest en hoe de gemeente er per juni 2011 financieel voorstaat.

  In de Perspectievennota 2012 schetst het college de financiële vooruitzichten (het perspectief) voor 2012. Deze Perspectievennota vormt de basis voor het opstellen van de begroting en meerjarenraming voor de komende jaren. De meerjarenbegroting zal op dinsdag 25 oktober 2011 in de gemeenteraad worden behandeld.   
 • De raad heeft het voorstel van het college om in te stemmen met een vervolgtraject op het plan De Bronnen in Vries (woningbouwontwikkeling in Vries) afgewezen. Het voorstel van het college was om een nader woononderzoek uit te voeren voor de hele gemeenten en voor De Bronnen een structuurplan op te stellen voor 550 woningen. Voor de 1e fase zou het gaan om de bouw van ongeveer 150 woningen, met de verdeling 25% goedkoop, 40% middelduur en 35% duur. De meerderheid van de gemeenteraad vindt het aantal woningen van 550 en het ambitieniveau voor deze nieuwe woonwijk te hoog.
 • De raad heeft ingestemd met de ontwerp begroting voor 2012 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.
 • De raad heeft ingestemd met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure voor het perceel Groningerweg 86-88 in Eelderwolde.
 • De raad heeft zijn medewerking verleend aan het initiatief voor de bouw van 4 levensloopbestendige starterswoningen aan de Lindenstraat in Tynaarlo.
 • De raad heeft een bedrag van €  150.000.- beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen van het centrumplan in Vries. Het krediet wordt ondermeer besteed aan het verrichten van een haalbaarheidsstudie.  
 • De raad heeft een krediet van €  2.742.861.- beschikbaar gesteld voor de realisatie van een MFA in Yde - De Punt.
 • De raad heeft een krediet van €  496.490.- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van begraafplaats De Duinen in Eelde/ Paterswolde. De verwachting is nl. dat deze begraafplaats eind dit jaar vol is.
 • De raad heeft ingestemd met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar het overdekte zwembad Aqualaren in Zuidlaren.  
 • Tot slot heeft de raad ingestemd met het vrijgeven van het bestemmingsplan Bovendiepen in Zuidlaren voor inspraak. Slokker Vastgoed uit Zwolle heeft een gedeelte van dit plan herontwikkeld. Die ontwikkeling gaat nu de inspraak in.     

    De raad heeft nu zomerreces. De volgende raadsvergadering is op dinsdag 13 september 2011,
    aanvang 20.00 uur.   
    Een live verslag en de complete besluitenlijst met de stukken van de raadsvergaderingen,
    vindt u op http://raad.tynaarlo.nl.
    Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen, Jan de Jong,
    tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl .

Terug naar nieuws