Kort verslag van de raad van 21 juni 2011

24 juni 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

De raad heeft ingestemd met de aankoop van de locatie van Broekveldt in De Groeve en
daarvoor een aankoopkrediet van € 660.000.- beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de raad
ingestemd met het beschikbaar stellen van een boekhoudkundige voorziening ten laste van
de gemeentelijke reserve en de opdracht aan het college te geven tot een interactieve aanpak
van de invulling van de locatie.

De raad heeft de jaarrekening over 2010 en het jaarverslag over 2010 van de gemeente
vastgesteld.

De raad heeft ingestemd met de concept begroting over 2012 en heeft kennis genomen van
de jaarrekening over 2010 van het Recreatieschap Drenthe.

De raad heeft kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van het
werkvoorzieningschap Alescon.

Tot slot heeft de raad een gewijzigde Verordening op de Wet Inburgering vastgesteld. Deze
wijziging heeft te maken met een wijziging in de Wet op de Inburgering.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 12 juli 2011, aanvang 13.00 uur.
In die vergadering wordt ondermeer de Perspectievennota voor de begroting 2012 en de
Voorjaarsbrief (Voorjaarsnota) behandeld.

Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl . Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail:j.l.de.jong@tynaarlo.

 

 

Terug naar nieuws