Uitkomsten van de raad van 24 mei

26 mei 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 24 mei zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

De raad heeft gediscussieerd over het bestuursakkoord dat onlangs tussen het Rijk en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gesloten. De raad heeft ingestemd met dit
akkoord. Het college zal tijdens het congres in juni daarom voor dit akkoord stemmen.

De raad heeft het rapport van de rekenkamercommissie Tynaarlo (Zicht op succes), een
onderzoek naar het re-integratiebeleid in de gemeente Tynaarlo, besproken.

De raad heeft ingestemd met de procedures die in het kader van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) aan het college zijn te
delegeren. Wel met een aantal voorbehouden. Zo geldt de delegatie voor een periode van 1
jaar en zal het college actief de raad informeren wanneer aan deze delegatie toepassing
wordt gegeven. Een raadswerkgroep zal na 1 jaar de effecten van deze delegatie evalueren.

De raad heeft besloten om een gedeelte van een aantal wegen rondom de luchthaven
Groningen Airport Eelde aan de openbaarheid te onttrekken. Het gaat hierbij om een gedeelte

van de Eekhoornstraat in Donderen, een gedeelte van de Bunnerzandweg in Donderen en
Yde en een gedeelte van de zandweg met fietspad ten westen van de luchthaven GAE.

Tot slot heeft de raad ingestemd met de conceptbegrotingen van een drietal
gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Tynaarlo verbonden is. Het gaat
daarbij om Alescon, het Meerschap Paterswolde en de GGD Drenthe.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 21 juni 2011, aanvang 20.00 uur.
Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl

Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail:j.l.de.jong@tynaarlo.nl

 

 

Terug naar nieuws