Wat heeft de raad besloten op 1 maart jl. in zijn vergadering

04 maart 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!
In de raadsvergadering van 1 maart 2011 zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

 • De raad heeft de gewijzigde beleidsbegroting voor het jaar 2011 van het
  werkvoorzieningschap Alescon toegelicht. De raad heeft met waardering kennis genomen van de inzet van het werkvoorzieningschap en daarbij ingestemd met een verhoging van de
  gemeentelijke bijdrage aan Alescon met een bedrag van € 83.000.-. De bijdrage in de
  frictiekosten voor 2012 heeft de raad bepaald op € 24.001.-.
 • De raad heeft besloten om het voorontwerp van het bestemmingsplan
  "Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-27 te Vries" in procedure te brengen en
  besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het
  kostenverhaal verzekerd is door middel van een clausule in de verkoopovereenkomst met
  Woonborg.
 • De raad heeft een krediet van € 610.000.- beschikbaar gesteld voor het rioleringsproject
  (rioolvervanging) in De Groeve.
 • De raad heeft een tweetal verordeningen van de gemeenteraad aangepast. De aanpassing
  hebben betrekking op bezuinigingen binnen budgetten van de gemeenteraad.
 • De raad heeft besloten om het Burgerinitiatief van de Stichting 'Last  van de Mast' te agenderen voor de raadsvergadering van 15 maart a.s.
 • De raad heeft een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Wet op de ruimtelijke
  ordening afgegeven voor het bouwen van een boothuis op het perceel Oude Badweg 132 te
  Eelderwolde. Dit nieuwe boothuis dient ter vervanging van een besstaand boothuis.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 15 maart 2011, aanvang 20.00 uur.
Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws