Kort verslag van de raad van 25 januari 2011

02 februari 2011

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

In de raadsvergadering van 25 januari 2011 zijn de volgende punten aan de orde geweest:
-   De raad heeft de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement vastgesteld. In deze nota
    wordt aangegeven op welke wijze de financiële risico's afgevangen kunnen worden.

-   De raad heeft besloten om de inspraakprocedure van het facetbestemmingsplan
    Geluidzonering Groningen Airport Eelde niet toe te passen.

-   De raad heeft de budgetten wegenonderhoud en beschoeiingen van 2010 naar 2011
    doorgeschoven om het wegenonderhoud dat door de winterperiode vorig jaar niet kon worden
    uitgevoerd dit voorjaar uit te voeren.

-   De raad heeft een voorbereidingskrediet- en ontwerpkrediet van € 864.980.- voor een
    Multifunctionele Accommodatie Centrum Zuidlaren beschikbaar gesteld.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 15 februari 2011, aanvang 20.00 uur.
Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws