Kort verslag van de raad van 14 december 2010

04 januari 2011

 

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Besluiten van de raadsvergadering van 14 december 2010 zijn de volgende:

 • De raad heeft het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Donderen vastgesteld. Door
  middel van deze uitbreiding kunnen er aan de noordzijde van het dorp 9 woningen worden
  gebouwd.
 • De raad heeft het milieuprogramma voor 2011 vastgesteld. Speerpunten in de uitvoering van
  het milieuprogramma 2011 zijn ondermeer, het monitoren van de resultaten van het
  gemeentelijk klimaatbeleid, het zoeken van regionale samenwerking op het gebied van
  duurzame energie, het concretiseren van duurzaam bouwen en het verbeteren van de
  integratie van milieu in de ruimtelijke ordening.
 • De raad heeft de Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 vastgesteld. En
  daarbij de kadernota subsidiesystematiek. De oude verordening was 10 jaar oud en toe aan
  een herziening.
 • De raad heeft de Nota Aanbesteden of Subsidiëren vastgesteld. Deze nota hangt nauw
  samen met de nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011.
 • De raad heeft op advies van het Auditcomité uit de gemeenteraad het controleprotocol voor
  de jaarrekening 2010 vastgesteld. Extra accenten voor de accountant om te onderzoeken zijn:
  De beoordeling of de jaarlijkse bijdrage uit het grondbedrijf ad € 500.000 aan de Algemene
  Dienst van de gemeentebegroting in gevaar komt gelet op de ontwikkelingen op de
  woningmarkt en een onderzoek naar het voorspellend vermogen (kwaliteit van de begroting,
  inspelen op ontwikkelingen, bijstellingen in de begroting etc.).
 • Tot slot heeft de raad het bestemmingsplan "FloraHolland" (beter bekend als bloemenveiling
  Eelde) op het bedrijventerrein de Punt vastgesteld. Met de vaststelling van dit plan kan een
  stuk uitbreiding worden gerealiseerd.

De volgende raadsvergadering is in het nieuwe jaar en wel dinsdag 25 januari 2011, aanvang 20.00
uur. Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws