Highlights van de raad van 30 november 2010

02 december 2010

 

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Hoogtepunten van de raadsvergadering van 30 november 2010 zijn de volgende:

  • De raad heeft het verzoek van de PvdA fractie ondersteund om een proef te ontwikkelen om

voor het dorp Tynaarlo het ouderenbeleid te verbeteren op de gebieden wonen, welzijn en

zorg. Door die partij is daarover de notitie: "De toekomst verzilveren" uitgebracht.

  • De raad heeft ingestemd met de deelname van de gemeente Tynaarlo in de stichting Essent

Sustainability Development. Wel heeft de raad daarbij aangegeven dat het daarbij moet gaan

om innovatieve projecten gericht op het opwekken van energie en in projecten zoals wind- en

zonne-energie die geen CO2 produceren.

  • Op verzoek van de fractie van Leefbaar Tynaarlo, ondersteund door de fractie van

Gemeentebelangen is een interpellatiedebat gehouden over handhaving van schietbanen in

de gemeente Tynaarlo.

  • De raad heeft ingestemd met de aanpassing van een 10- tal belastingverordeningen voor het

volgend jaar, waarbij de financiële aanpassingen al eerder deze maand in de begroting voor

volgend jaar zijn meegenomen. Verder heeft de gemeenteraad in hetzelfde voorstel

ingestemd met de aanpassing van de tekst van de verordening toeristenbelasting voor 2012.

  • De raad heeft de brandbeveiligingsverordening 2010 vastgesteld. Een aanpassing van deze

verordening is nodig om aan te sluiten op de inmiddels in werking getreden Wet op de

Veiligheidsregio's die per 1 oktober jl. in werking is getreden.

  • Tot slot is de raad akkoord gegaan met de 5-jaarlijkse afrekening van het openbaar

             onderwijs over de periode 2001 - 2005.

De volgende en tevens laatste raadsvergadering voor dit jaar is op dinsdag 14 december, aanvang

20.00 uur. Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op

http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,

Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws