Wat heeft de raad vastgesteld op 2 november jl.

15 november 2010

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

De raad heeft het volgende in die vergadering besloten:

  • De raad heeft het bestemmingsplan Baanverlenging van Groningen Airport Eelde vastgesteld.
  • De raad heeft de Najaarsnota 2010 vastgesteld en daarbij besloten om het nadeel van
    € 709.959 onder aftrek van de posten onvoorzien ten laste te brengen van de algemene reserve grote investeringen. Verder heeft de raad ingestemd met het voorstel om een totaalbedrag van € 1.347.724 mee te nemen naar 2011 om werkzaamheden die opgestart zijn of opgestart worden uit te kunnen voeren.
  • De raad heeft de Begroting voor het jaar 2011 vastgesteld.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 16 november Die vergadering begint om 20.00 uur.
In die vergadering wordt ondermeer de Evaluatie van de Rekenkamercommissie Tynaarlo besproken en de gunning van de accountant van de gemeenteraad voor het controleren van de gemeentelijke jaarrekening voor de jaren 2010 - 2013 .

Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, maar ook de agenda en de stukken voor de vergadering van 16 november a.s. vindt u op http://raad.tynaarlo.nl.
Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen, Jan de Jong,
tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws