Highlights raad 12 oktober

14 oktober 2010

De gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Hoogtepunten van de raadsvergadering van 12 oktober 2010 zijn de volgende:

 • De raad heeft de Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 vastgesteld. Gewijzigde wetgeving en de
  komst van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (WABO) brengen met zich mee dat
  de Monumentenverordening Tynaarlo uit 2004 aangepast moest worden. Belangrijkste
  onderdelen van de Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 is de beperking van de adviesplicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de belangrijke plaats die archeologie sinds de
  invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 inneemt en de
  deregulering waarin deze erfgoedverordening in voorziet.
 • De raad heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan "de Molenkamp" in
  Zeegse en besloten dit bestemmingsplan vrij te geven voor vooroverleg en inspraak uit de
  bevolking.
 • De raad heeft de jaarrekening van de stichting Baasis over 2009 goedgekeurd. De stichting
  Baasis is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo.
 • Tot slot is de raad akkoord gegaan met het concept van de Algemene Subsidieverordening
  gemeente Tynaarlo 2011 (ASV) en met het concept van de Kadernota Subsidiesystematiek.
  Met het vaststellen van het concept begint het inspraaktraject van de kadernota en de nieuwe
  subsidieverordening te lopen. Het is de bedoeling dat de raad in zijn vergadering van 14
  december de kadernota en de subsidieverordening in zijn definitieve vorm vaststelt.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 2 november Die vergadering begint om 13.00 uur.
In die vergadering wordt de najaarsnota 2010 en de begroting voor 2011 behandeld. Ook zal het
bestemmingsplan Groningen Airport Eelde / baanverlening worden vastgesteld.

Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws