Highlights raad 31 augustus

09 september 2010

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Hoogtepunten van de raadsvergadering van 31 augustus 2010 zijn de volgende:

 • De raad heeft de laatste stand van zaken rond de PBH (Prins Bernhardhoeve) in Zuidlarenbesproken. De door het college ingezette lijn m.b.t. het jaarlijks aantal te houden zwarte markten heeft de gemeenteraad ondersteund.
 • De raad heeft op verzoek van de fractie van GroenLinks de Milieueffectrapportage (MER) en
  de ontwerp-Structuurvisie Ondergrond van de provincie Drenthe besproken. De raad heeft
  ingestemd met de ontwerpreactie die het college op beide plannen heeft geformuleerd.
 • De raad heeft ingestemd met het opstarten van een projectbesluitprocedure voor het perceel
  Norgerweg 221 en 223 te Donderen.
 • De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000.- ter
  voorbereiding op de sanering van de locatie Van Wijk en Boerma te Tynaarlo.
 • De raad heeft ingestemd om een bedrag van maximaal € 30.000.- ten laste van het krediet
  "1e inrichting voor de (Multifunctionele Accommodatie) MFA Borchkwartier" te brengen ter
  compensatie van de aanloopkosten MFA Borchkwartier.
 • De raad heeft ingestemd met het opstarten van een 3-tal projectbesluitprocedures voor de
  percelen Westerstraat 11 in Vries, Hogeweg 30 in Zuidlaren en Semsweg 7 in De Groeve.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 14 september. Die vergadering begint om 20.00 uur. Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl.

Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen, Jan de Jong, tel: 0592-266606,
e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws