Samenvatting raadsvergadering 29 juni 2010

06 juli 2010

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Hoogtepunten van de raadsvergadering van 29 juni 2010 zijn de volgende:
De raad heeft een gewijzigde bouwverordening vastgesteld. Deze wijziging is hoofdzakelijk
een gevolg van het inwerkingtreden van de WABO per 1 oktober a.s. (Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsvergunning)

 • De raad heeft kennis genomen van de voortgang van het Ontwikkelplan voor de afdeling BMV
  (Bouwen Milieu en Veiligheid) en de bijbehorende managementletter.
 • De raad heeft ingestemd om voor de Algemene Subsidieverordening 2011 aan te sluiten bij
  het traject dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gekozen. Het is de bedoeling om na de inspraak deze nieuwe verordening in 2011 in werking te laten treden.
 • De raad heeft ingestemd met de vestiging van een Bed & Breakfastaccommodatie op het perceel De Millystraat 15 in Zuidlaren en hiervoor een projectbesluit procedure te starten.
 • De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor een lening aan de afdeling voetbal van de sportvereniging Yde.
 • De raad heeft het bestemmingsplan "Rioolvoorzieningen Eelde- Paterswolde" vastgesteld.
 • De raad heeft de voorjaarsnota voor 2010 vastgesteld.
 • Tot slot heeft de raad de perspectievennota vastgesteld. Deze perspectievennota vormt het kader voor de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012- 2014.

  De volgende raadsvergadering is na het zomerreces en deze wordt gehouden op
  dinsdag 31 augustus 2010. Die vergadering begint om 20.00 uur.
  Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl.

  Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen;
  Jan de Jong, tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl
Terug naar nieuws