Wat is vastgesteld in de raad van 25 mei

11 juni 2010

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Hoogtepunten van de raadsvergadering van 25 mei 2010 zijn de volgende:

  • De raad heeft ingestemd met de voordracht van de leden van het college van burgemeester en wethouders in diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Tynaarlodeelneemt. Verder zijn de raadsleden Bolhuis en Pieters benoemd als lid van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde en zijn mevr. Wiersema en dhr. Meerman benoemd tot lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het bestuur van de samenwerking Zuidlaardermeergemeenten.
  • De raad heeft het bestemmingsplan Reigerstraat te Vries vastgesteld. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan kan binnenkort een begin worden gemaakt met de bouw van 6 woningenop deze locatie aan de Reigerstraat in Vries.
  • De raad heeft kennisgenomen van het rapport dat door de Rekenkamercommissie Tynaarlo (RKT) is opgesteld. In dat rapport heeft de RKT onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening van de gemeente Tynaarlo. De conclusies en aanbevelingen die daarbij door de RKT zijn gedaan worden door het college overgenomen en zijn inmiddels opgepakt.
  • De raad heeft het Voorontwerp bestemmingsplan Baanverlenging Groningen Airport Eelde vastgesteld en ingestemd met het ter inzage leggen van het plan.
  • De raad heeft een krediet van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld voor de rioolvervanging aan de Zevenhuizerweg in Eelde.
  • De raad heeft niet ingestemd met het voorstel van het college om het ontwerp van het bestemmingsplan "Flora Holland Eelde" vast te stellen en daarin de ‘verkorte' procedure te voeren. De meerderheid van de raad stelt een volledige bestemmingsplanprocedure voor.
  • De raad heeft ingestemd met een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe. Aanpassing van de regeling is nodig in verband met een aantal wettelijke aanpassingen.
  • Verder zijn door de raad 2 moties behandeld. De fractie van GroenLinks heeft een motie ingediend waarin werd uitgesproken om vooralsnog niet mee te werken aan de opslag van CO2 in de bodem van de gemeente Tynaarlo. Deze motie is met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen de motie, alle overige fracties stemden voor.

    De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft een motie ingediend waarin werd uitgesproken om de strekking van de (ontwerp)resolutie "het perspectief van de gemeenten" opgesteld door de VNG, niet te steunen. Deze motie werd met 5 stemmen voor (fracties Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen) en 17 stemmen tegen (alle overige fracties) verworpen.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 29 juni 2010. Die vergadering begint om 14.00 uur.Tijdens die vergadering wordt ondermeer de voorjaarsnota en perspectievennota behandeld. Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl.
Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen, Jan de Jong, tel: 0592-266606,
e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws