Kort overzicht raad van 27 april

12 mei 2010

De gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Hoogtepunten van de raadsvergadering van 27 april 2010 zijn de volgende:

  • Met de benoeming en installatie van de 4 wethouders in de raadsvergadering van 13 april jl. zijn de opengevallen plaatsen in de raad (vacatures) opnieuw ingevuld. De heren Bolhuis (PvdA), Meerman (GL), Van Heukelum (VVD) en Wensink (CDA) zijn benoemd en vervolgens beëdigd tot lid van de gemeenteraad en hebben in handen van de voorzitter van de raad de belofte (de heren Bolhuis, Meerman en Van Heukelum) en de eed (dhr. Wensink) afgelegd.
  • De heren Van Dijken (CDA) en Scaf (GL) hebben in handen van de voorzitter van de raad respectievelijk de eed en de belofte afgelegd.
  • De gemeenteraad heeft een krediet van € 4.700.000,- beschikbaar gesteld voor de renovatie van de 3 zwembaden in de gemeente. Het is daarbij de bedoeling dat na de zomer de beide openluchtbaden (Vries en Eelde/ Paterswolde) worden gerenoveerd en volgend jaar het overdekt zwembad Aqualaren in Zuidlaren.
  • De raad heeft het bestemmingsplan ‘Kleinere Kernen' op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt deel uit van het uit 2003 daterend project van actualiseren en digitaliseren van alle ruim 160 bestemmingsplannen tot zo'n 20 stuks.
  • De raad heeft voorts de leden van het audit comité en de leden van de raadswerkgroep Kaderbrief/ Planning & Control voor de komende 4 jaren benoemd.
  • Tot slot heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor een aantal percelen aan de Hoofdweg in Eelde. Dit voorbereidingsbesluit wordt op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening jaarlijks genomen om een voor de gemeente niet gewenste ontwikkeling in het winkelgebied tegen te gaan.

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 25 mei 2010. Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen, Jan de Jong,
tel: 0592-266606, e- mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws