Highlights Raadsvergadering 16 februari

26 februari 2010

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Hoogtepunten van de raadsvergadering van 16 februari 2010 zijn de volgende:

 • De raad heeft het bestemmingsplan recreatieterreinen vastgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit
  van het project actualiseren/ digitaliseren van de bestemmingsplannen in de gemeente Tynaarlo.

 • De raad heeft het bestemmingsplan Zuidoevers (Broekveldt) gewijzigd vastgesteld. Met de vaststelling van dit plan wordt de mogelijkheid geopend om op de bedrijfslocatie Broekveldt 17, woningen met een gedifferentieerd woningaanbod te bouwen.

 • De raad heeft het Speelruimteplan Tynaarlo vastgesteld. Het Speelruimteplan dient als kader voor het opstellen en de uitvoering van het uitvoeringsplan.

 • De raad heeft de Kadernota Integrale Veiligheid 2010-2014 vastgesteld. Met de vaststelling van deze kadernota neemt de gemeente een duidelijke regie in bij het thema Veiligheid.

 • De raad heeft ingestemd met de evaluatie van de Regiovisie Groningen - Assen.

 • De raad heeft kennisgenomen van de voortgang in het ontwikkelplan en managementletter BMV en het handhavingsprogramma BMV. Deze plannen en het programma zijn opgezet naar aanleiding van het onderzoek van de VROM inspectie op een aantal bouwvergunning- en milieuvergunningdossiers.

 • De raad heeft de cultuurnota gemeente Tynaarlo 2010 - 2013 "de kunst van het verbreden en versterken" vastgesteld.

 • De raad heeft een uitvoeringskrediet van € 10.654.534.- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Groote Veen in Eelde.

 • De raad heeft het bestemmingsplan facetregelingen permanente bewoning recreatiewoningen en kleinschalige verblijfsrecreatie vastgesteld. Het bestemmingsplan is met name opgesteld om ordening te brengen in de permanente bewoning van recreatiewoningen.

 • De raad heeft ingestemd met de onteigening van een aantal percelen in Eelderwolde, die de gemeente nodig heeft voor de ontwikkeling van het plan Ter Borch.

 • De raad heeft kennisgenomen van de aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamercommissie Tynaarlo, die een onderzoek heeft ingesteld naar de vraag in hoeverre de gemeente Tynaarlo voorbereid is op de invoering van de Wet Dwangsom & Beroep.

 • De raad heeft de "Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2010" vastgesteld. Vanaf 1 januari 2010 zijn er zaken gewijzigd waardoor een herziening van deze verordening opnieuw noodzakelijk was.

 • De raad heeft ingestemd met een verlaging van de tarieven zoals deze eind vorig jaar zijn opgenomen in de "Verordening onroerend zaakbelasting".

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 9 maart 2010. In die vergadering wordt afscheid genomen van de raadsleden die na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart a.s. niet terugkeren in de raad. Die vergadering begint om 20.00 uur.

Op donderdag 11 maart 2010 is de installatievergadering van de nieuwe raadsleden. Ook die vergadering begint op het gebruikelijke tijdstip van 20.00 uur.

Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen,
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e-mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws