Hoofdzaken raadsvergadering 2 februari 2010

08 februari 2010

De gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

Hoogtepunten van de raadsvergadering van 2 februari 2010 zijn de volgende:

 • De raad heeft het concept van het Groene Dorpenplan (eerder genoemd Groenstructuurplan)
  vastgesteld en besloten om het plan vrij te geven voor inspraak. De doelstelling van het Groene
  Dorpenplan is ondermeer om de verwevenheid van het bewoonde gebied en het landschap te
  versterken.
 • De raad heeft een nieuwe, afgeslankte, Algemene Plaatselijke Verordening (kortweg APV
  geheten) vastgesteld. 12 vergunningen zijn uit de nieuwe APV verdwenen en vervangen door
  algemene regels of een meldingsplicht.
 • De raad heeft ingestemd met het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel Hunzeweg 3 in De Groeve. De bewoners van dat pand hebben bij de gemeente gevraagd om mee te werken aan een aanpassing van het bestemmingsplan voor het oprichten van een centrum voor persoonlijke ontwikkeling.
 • De raad heeft het bestemmingsplan Norgerweg 207 in Donderen vastgesteld. De bewoners willen op dit perceel een zorgboerderij oprichten.
 • De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een bijdrage van € 1,- per inwoner voor
  het door een aardbeving getroffen Haïti. Voor de gemeente Tynaarlo houdt dit in dat een bedrag van € 32.000,- overgemaakt wordt voor de wederopbouw van het land.

De volgende en tevens laatste raadsvergadering voor deze gemeenteraad is op dinsdag 16 februari
2010. Die vergadering begint om 20.00 uur. In die vergadering wordt ondermeer het bestemmingsplan Recreatieterreinen, het bestemmingsplan Zuidoever De Groeve (Broekveldt), het Speelruimteplan en de kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld.

Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen, J
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e-mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws