Wat is vastgesteld in de raad van 19 januari

22 januari 2010

De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!

    Hoogtepunten van de raadsvergadering van 19 januari 2010 zijn de volgende:

 • De raad heeft de Verordening Doelgroepen Sociale Woningbouw vastgesteld. Met de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is het mogelijk geworden om door middel van het bestemmingsplan te waarborgen dat sociale huur- en koopwoningen worden gebouwd.

 • De raad heeft het bestemmingsplan Groote Veen kern Eelde vastgesteld. Met de vaststelling van dit plan wordt het mogelijk gemaakt zo'n 200 woningen te bouwen in het gebied. Het is de bedoeling om in de loop van dit jaar het gebied bouwrijp te maken zodat eind dit jaar begin volgend jaar de eerste woningen gebouwd kunnen worden.

 • De raad heeft het bestemmingsplan voor het perceel Zevenhuizerweg 19 in Eelde vastgesteld. De eigenaar van de gronden, de Stichting Eelder Woningbouw, is van plan om op dit perceel 2 woningen (twee- onder- een- kapper) te bouwen.

 • De raad heeft het bestemmingsplan uitbreiding Donderen in ontwerp, vastgesteld. Deze
  uitbreiding maakt het mogelijk om 9 woningen te bouwen in het gebied. Het bestemmingsplan
  wordt verder in procedure gebracht om uiteindelijk te worden vastgesteld.

 • De raad heeft het bestemmingsplan locatie Reigerstraat te Vries, in ontwerp vastgesteld. Woonconcept wil op deze locatie 6 woningen bouwen. Het bestemmingsplan wordt verder in procedure gebracht om uiteindelijk te kunnen worden vastgesteld.

 • De raad heeft een krediet van € 575.000.- beschikbaar gesteld om "bakkerij Patric Harms" in Vries aan te kopen. De aankoop maakt deel uit van het centrumplan Vries. Door middel van dit centrumplan wordt gewerkt aan het realiseren een herstructurering in het gebied.

 • De raad heeft kennis genomen van de jaarrekening 2008 en de begroting 2010 van de
  gemeenschappelijk regeling ICO (centrum voor Kunst en Cultuur). Deze gemeenschappelijke
  regeling houdt op te bestaan, maar deelnemende gemeenten hebben nog een verplichting in de
  liquidatie van deze gemeenschappelijke regeling.

 • De raad heeft besloten om de "Verordening sport- cultuur- en vrijwilligersprijs" in te trekken. Ontwikkelingen in de afgelopen periode vormden de aanleiding deze verordening in te trekken en daarvoor in de plaats een reglement vast te stellen. Dat reglement is door het college van burgemeester & wethouders inmiddels vastgesteld.

 • De raad heeft de "Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Tynaarlo" vastgesteld. In Drenthe is gekozen om één gezamenlijke voorziening vast te stellen in alle Drentse gemeenten. Deze voorziening wordt gevestigd in Assen om de onafhankelijkheid te waarborgen.

 • Tot slot heeft de gemeenteraad de "Verordening gemeentelijke basisadministratie
  persoonsgegevens 2010" vastgesteld. Vanaf 1 januari 2010 zijn gemeenten in Nederland verplicht gebruik te maken van persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie personen (GBA).


  De volgende raadsvergadering is op dinsdag 2 februari 2010. Die vergadering begint om 20.00 uur. In die vergadering wordt ondermeer het Groene Dorpenplan besproken en een nieuwe APV waarbij minder procedures en administratieve rompslomp voor burgers en bedrijven ontstaan.

Een live verslag en de complete besluitenlijst van de raadsvergaderingen, vindt u op
http://raad.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u bij de griffier krijgen;
Jan de Jong, tel: 0592-266606, e-mail: j.l.de.jong@tynaarlo.nl

Terug naar nieuws